Posts

2022-11-29 (Tu) Gravy Shock Family legacy

2022-11-28 (M) Gravy Shock Revising voice play, Chapters 004 and 005

2022-11-27 (Su) Gravy Shock Revising voice play, Chapters 002 and 003

2022-11-26 (Sa) Gravy Shock Revising voice play, Chapter 001

2022-11-25 (F) Weekly Summary

2022-11-24 (Th) PoweredInlineSkatesRev2 Flying-start

2022-11-23 (W) PoweredInlineSkatesRev2 Calibration function works in volatile memory

2022-11-22 (Tu) PoweredInlineSkatesRev2 Printing accurate RPMs

2022-11-21 (M) PoweredInlineSkatesRev2 Low speed problems

2022-11-20 (Su) PoweredInlineSkatesRev2 Serial problem solution

2022-11-19 (Sa) PoweredInlineSkatesRev2 Problem after problem

2022-11-18 (F) Weekly Summary

2022-11-17 (Th) PoweredInlineSkatesRev2 Motore pully magnet

2022-11-16 (W) PoweredInlineSkatesRev2 Finding some consistency data

2022-11-15 (Tu) PoweredInlineSkatesRev2 Rotation sensors

2022-11-14 (M) PoweredInlineSkatesRev2 Starting calibration coding

2022-11-13 (Su) PoweredInlineSkatesRev2 Motor sensing pseduo-code

2022-11-12 (Sa) PoweredInlineSkatesRev2 Testing PWM controller

2022-11-11 (F) Weekly Summary